Юрінком Прес
“Юрiнком Прес” – провiдне українське видавництво, що забезпечує юридичною лiтературою, журнальними виданнями правоохороннi, судовi та правозахисні органи та організації, навчальнi заклади та науковi установи, а також юристiв, якi працюють в установах i органiзацiях та на пiдприємствах рiзних форм власностi.

Про компанію

Ковальський Віктор Семенович

Президент видавничої організації Юрінком Прес,
першого українського юридичного видавництва;
шеф-редактор загальнонаціональної правової газети “Юридичний вісник України”,
доктор юридичних наук, професор
E-mail: Kovalsky@yurincom.kiev.ua

                                              “Юрінком Прес” – провiдне українське видавництво, що забезпечує юридичною лiтературою,    журнальними виданнями правоохороннi, судовi та правозахисні органи та організації, навчальнi заклади та науковi установи, а також юристiв, якi працюють в установах i органiзацiях та на пiдприємствах рiзних форм власностi.

За більш ніж десятилiтню iсторiю видавництво започаткувало серiї книжок, що вже здобули широке читацьке визнання. Понад п’ятсот назв випущено загальним накладом кiлька мiльйонiв примiрникiв.

Починаючи з 1993 року, видавництво працювало як юридична iнформацiйна компанiя “Юрiнком”, яку згодом, iз залученням iноземних iнвестицiй, успiшно було реформовано у видавничу органiзацiю. Ще на початку 90-х рокiв вийшов у свiт “Бюлетень законодавства i юридичної практики України”.

Нинi випускається низка перiодичних видань:

 • загальнонацiональна правова газета “Юридичний вiсник України”,
 • фахові журнали
  • Вісник господарського судочинства,
  • Юридична Україна
 • професійні науково-практичні журнали
  • Вісник Державної судової адміністрації України
  • Вісник Вищого Адміністративного суду України
  • Бюлетень законодавства та юридичної практики України

Створення видавничої організації “Юрінком Прес” стало своєрiдним вiдгуком на гостру нестачу професiйної правничої лiтератури, насамперед для фахiвцiв сфери державного управлiння, мiсцевого самоврядування, підприємництва тощор. Колективу досить швидко вдалося налагодити творчий процес, зросла кiлькiсть назв i накладiв перiодичних видань, вийшла у свiт низка законодавчих збiрникiв з коментарями, багато пiдручникiв, посiбникiв, енциклопедiй.

Найбiльш вiдомi серед книг цiєї тематики – науково-практичнi коментарi до кримiнального та кримiнально-процесуального кодексiв, Кодекс законiв про працю з постатейними матерiалами, постанови Пленуму Верховного Суду України з кримiнальних i цивiльних справ. Скажемо вiдверто: наукова точнiсть i змiстовнiсть цих та iнших видань для професiйних правникiв були б неможливi без творчої спiвпрацi з керiвництвом Верховного Суду України.

“Юрінком Прес” реалiзувало програму випуску академiчних пiдручникiв з рiзних галузей права. Вагомих результатiв у пiдготовцi новiтнiх пiдручникiв досягли колективи: автори видань “Теорiя держави i права”, “Конституцiйне право України”, “Iсторiя полiтичних i правових вчень”, “Правознавство” , “Цивільне право України”, “Кримiнальне право України”, тощо.

Колектив авторів підручника «Кримінальне право України» у 2007 році здобув національне визнання отримавши Національну премію України у галузі науки.

Справжнiм вiдкриттям стала “Популярна юридична енциклопедiя”, видана на замовлення Державного комiтету iнформацiйної полiтики, телебачення та радiомовлення України за Нацiональною програмою випуску соцiально значущих видань.

“Юрінком Прес” охоче поповнює бiблiотечнi фонди iнститутiв, унiверситетiв юридичною та довiдковою лiтературою, що користується популярнiстю серед студентiв, аспiрантiв, викладачiв. Йдеться про посiбники “Етика”, “Риторика: загальна та судова”, “Фiлософiя права”, “Логiка”, “Мiжнародне публiчне право”, “Суд, правоохороннi та правозахиснi органи України”, “Українсько-англiйський словник правничої термiнологiї”, “Русско-английский юридический словарь”.

Не виникає зайвих труднощiв у роботi з офiцiйним сайтом видавництва “Юрінком Прес” в Iнтернет, на якому Ви зараз знаходитесь. Тут можна згiдно з перелiком запропонованої лiтератури замовити потрiбнi видання, дiзнатися про їх авторiв, змiст, обсяг, цiну. На сайтi також анонсуються книги, якi видавництво готує до друку.

Справи видавництва вiдомi не лише в Українi, а й далеко за її межами. Адже “Юрінком Прес” є постiйним експонентом Франкфуртського, Варшавського та Московського мiжнародних книжкових ярмаркiв.

Видавництво не раз отримувало державнi заохочення, а також було вiдзначено Кабінетом Міністрів України, Міністерством юстиції України, Міністерством освіти та науки України, Державник Комітетом телебачення та радіомовлення України, Союзом юристiв України, Генеральною прокуратурою України, Верховним Судом України, Міністерством внутрішніх справ України.

Видавнича організація, неодноразово виборювало призи книжкових виставок-ярмаркiв. Сьогодні більше сорока нагород прикрашають книги видавничої організації “Юрінком Прес”.